02/04/2018 11:02 02/04/2018 11:02 1438
Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Paic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng;
 
7.4. Miễn nhiêm bà Thái Việt Anh 
 
 
 
 
 

Chia sẻ: