15/04/2009 16:52 15/04/2009 16:52 1694
Đại hội cổ đông thành lập PV Tech

Ngày 25/12/2008, Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PV Tech) đã được tổ chức với sự có mặt của ông Hoàng Xuân Hùng-Uỷ viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng toàn thể cổ đông và đại biểu.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có 06 cổ đông gồm có PVN, PVFCCo, PVPS, PVOil, SCIC, PV Tech đại diện cho quyền sở hữu 3,6 triệu cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như nội dung phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới.


Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện phương án SXKD của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo những ý kiến đóng góp của các cổ đông, triển khai hiệu quả các phương án trên.

Một số hình ảnh trong lễ thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PV Tech)

 

 

 

PV Tech


Chia sẻ: