10/01/2012 11:01 10/01/2012 11:01 1564
Ngày 03 tháng 01 năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã ký hợp đồng “Xây dựng phần mềm cơ sở hệ thống dữ liệu Quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn II”  với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là bước tiếp theo của Hệ thống quản lý đầu tư của Tập đoàn trong Giai đoạn I. Trong giai đoạn II, dự án tập trung giải quyết các vấn đề chính sau:

1.  Bổ xung các chức năng cho Hệ thống hỗ trợ quản lý đầu tư giai đoạn I, nhằm hỗ trợ các tác nghiệp của Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn cũng như bộ phận quản lý đầu tư của các đơn vị.  Bổ sung thông tin chi tiết về dự án đầu tư cũng như bám sát việc xử lý các thông tin theo quy trình đầu tư. Cụ thể, sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính dự án (quản lý dòng tiền dự án, tiến độ giải ngân, tiến độ thanh quyết toán, giá trị thực hiện, nguồn vốn sử dụng triển khai, sự thay đổi các chỉ tiêu liên quan đến tài chính dự án…); các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện dự án (hạng mục công trình, gói thầu, tiến độ thực hiện hợp đồng …);

2. Tập trung tự động hoá hơn nữa quá trình tạo ra các báo cáo giám sát/ quản lý đầu tư của các đơn vị và của Tập đoàn, hỗ trợ đơn vị và Tập đoàn tự động hóa quá trình lập báo cáo giám sát đầu tư theo yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương, …;

3. Rà soát, bổ sung các chức năng khác liên quan đến phân quyền bảo mật cho quy mô lớn hơn (quản lý đến Công ty con cấp 2) cho người sử dụng. Xây dựng thêm những tiện ích khác để thuận tiện hơn cho quá trình sử dụng.

Khi hoàn thành đi vào hoạt động, đây sẽ là một hệ thống CNTT có ý nghĩa trọng việc hỗ trợ quản lý tình hình đầu tư của Tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là một trong những dự án quan trọng đầu năm 2012 về lĩnh vực phần mềm mà PAIC cam kết đầu tư sức người sức của để hoàn thành với chất lượng tốt và đúng tiến độ.
 
Bài: Phòng CSDL&GPPM

Chia sẻ: