16/04/2012 16:19 16/04/2012 16:19 1547
Ngày 10/04/2012, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khi (PAIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty PAIC rất hân hạnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (cổ đông chi phối của Công ty PAIC):

1. Đ/c. Nguyễn Trần Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC
2. Đ/c. Lều Minh Tiến, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty PTSC.
3. Đại diện Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty PTSC

Đặc biệt, phải kể đến sự tham dự đầy đủ của các vị cổ đông là tổ chức (Tổng Công ty PVFCC0, Tổng Công ty PV Oil, Tổng Công ty SCIC, Công ty PVPS, Công ty PSI) là thành phần quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông Công ty PAIC đã lắng nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Giám đốc Công ty;

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty;

4. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

5. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty;

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011;

7. Tờ trình về việc Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2012.

Tại Đại hội, đ/c. Nguyễn Trần Toàn,  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC đã có những ý kiến phát biểu chia sẽ, đóng góp quý báu với Đại hội nhằm góp phần cho Công ty PAIC ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của PAIC đã thành công tốt đẹp.
 
Nguồn: Phòng TCHC - PAIC

Chia sẻ: