24/04/2014 10:05 24/04/2014 10:05 2266
PAIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014

Ngày 17/04/2014, tại trụ sở chính Tầng 17 Tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.   

Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014

Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014, Công ty PAIC rất hân hạnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim) - cổ đông lớn của Công ty PAIC:

1. Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Petechim;

2. Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Petechim;

3. Ông Bùi Đình Trung- Phó Tổng Giám đốc Công ty Petechim;

4. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty Petechim

Cùng các quý vị cổ đông đại diện cho các tổ chức (Tổng Công ty PVFCCo, Tổng Công ty PV Oil, Tổng Công ty SCIC, Công ty PVPS, Công ty PSI) là thành phần quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội. 

Ông Hoàng Thế Dũng –CT HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 đọc báo cáo trước Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông Công ty PAIC đã lắng nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2009-2014 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2014-2019;

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2013 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2014;

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc Công ty;

4. Định hướng chiến lược SXKD giai đoạn 2015-2018 trong nhiệm kỳ mới 2014-2019 của PAIC;

5. Phương án phân phối lợi nhận năm 2013 của PAIC;

6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của PAIC;

7. Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty;

8. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2009-2014 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2014-2019;

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

10.  Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

Đặc biệt tại Đại hội, căn cứ Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

* Hội đồng quản trị: Bao gồm 6 thành viên


1. Ông Hoàng Dương

2. Ông Nguyễn Việt Hùng

3. Ông Nguyễn Quang Trung

4. Ông Nguyễn Xuân Hưng

5. Ông Vũ Quang Dũng

6. Bà Lê Ngọc Diệp

* Ban Kiểm soát: Bao gồm 3 thành viên


1. Bà Vũ Thị Kim Thư

2. Bà Nguyễn Ngọc Anh

3. Bà Nguyễn Thị Kim Anh 

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-2019, kết quả như sau:

1. Ông Hoàng Dương, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Vũ Thị Kim Thư, được bầu làm Trưởng ban kiểm soát 

Ông Hoàng Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Tại Đại hội, Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Petechim (đại diện cho cổ đông lớn của PAIC) đã có những ý kiến phát biểu chia sẽ, đóng góp quý báu với Đại hội nhằm góp phần cho Công ty PAIC ngày càng phát triển ổn định, bền vững và sớm đưa PAIC lên một tầm cao mới.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiêmk kỳ 2009-2014 của PAIC đã thành công tốt đẹp.
 

Chia sẻ: