Sơ đồ tổ chức Công tyCơ cấu tổ chức Công ty

Hội đồng quản trị:
 
   Bà Đỗ Thị Bích Hà   - Chủ tịch HĐQT 
   Ông Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí - Ủy viên
   Ông Vũ Quốc Anh - Ủy viên 
   Ông Phan Xuân Thắng - Uỷ viên  
   Ông Nguyễn Mạnh Cường - Uỷ viên    
   Bà Lê Ngọc Diệp  - Uỷ viên  
         
Ban  Giám đốc: 

    Ông Nguyễn Việt Anh -  Giám đốc Công ty
    Ông Đào Việt Phương - Phó Giám đốc Công ty
    Ông Đào Quang Ngọc - Phó Giám đốc Công ty
      
Ban Kiểm soát: 

    Ông Vũ Trường Quang - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 
    Bà Nguyễn Ngọc Anh - Uỷ viên không chuyên trách
    Bà Nguyễn Thị Kim Anh  - Uỷ viên không chuyên trách

Các phòng/ban chức năng và chi nhánh trực thuộc Công ty: 

    Phòng Tổ chức Hành chính 
    Phòng Tài chính Kế toán    
    Phòng Dự án
    Phòng Dịch vụ Quản trị công nghệ thông tin 
    Phòng Giải pháp phần mềm   
    Chi nhánh tại TP.HCM   

Tổ chức Đảng Công ty: 

    Đ/c Nguyễn Việt Anh - Giám đốc - Bí thư
    Đ/c Nguyễn Khắc Tùng - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính - Phó bí thư
    Đ/c Nguyễn Ngọc Lan – Kế toán trưởng PAIC - Chi uỷ viên

Tổ chức đoàn thể của Công ty: 
  
  1. Công đoàn Công ty: 
        Ông Vũ Trường Quang - Chủ tịch Công đoàn 
        Bà Nguyễn Thị Minh Thùy - Phó chủ tịch Công đoàn  
   
2. Đoàn Thanh niên cơ sở Công ty: 
        Ông Nguyễn Hữu Khánh   - Bí thư 
        Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà  - Phó bí thư