Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm chức danh chức danh Chuyên viên phân tích nghiệp vụ:

Thông báo tuyển dụng Chuyên gia ERP

Thông báo tuyển dụng Chuyên gia ERP

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Chuyên gia ERP, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng Quản trị/vận hành hệ thống âm thanh, hội thảo truyền hình

Thông báo tuyển dụng Quản trị/vận hành hệ thống âm thanh, hội thảo truyền hình

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quản trị/vận hành hệ thống âm thanh, hội thảo truyền hình, cụ thể như sau:


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Helpdesk

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Helpdesk

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Kỹ sư Helpdesk, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng Vận hành hệ thống mạng

Thông báo tuyển dụng Vận hành hệ thống mạng

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Vận hành hệ thống mạng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng Quản trị vận hành hệ thống bảo mật

Thông báo tuyển dụng Quản trị vận hành hệ thống bảo mật

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quản trị vận hành hệ thống bảo mật, cụ thể như sau:


Thông báo tuyển dụng Quản trị, vận hành hệ thống nền tảng

Thông báo tuyển dụng Quản trị, vận hành hệ thống nền tảng

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quản trị, vận hành hệ thống nền tảng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng Quản trị, vận hành hệ thống mạng

Thông báo tuyển dụng Quản trị, vận hành hệ thống mạng

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quản trị, vận hành hệ thống mạng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng năm 2023

Thông báo tuyển dụng năm 2023

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa.