16/02/2012 09:43 16/02/2012 09:43 2182
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Ngày 13-2-2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Công văn số 1071/DKVN-VP gửi các Ban, Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ, các đơn vị thành viên, các cơ sở NCKH, đào tạo và các doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. Theo đó, các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình thi đua cụ thể để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Các đơn vị tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm theo quy định (Điều 21 của Quy chế TĐKT Tập đoàn) để có cơ sở phấn đấu, theo dõi và xét tặng vào cuối năm, đồng thời gửi về Tập đoàn trước ngày 25-2-2012 để tổng hợp, theo dõi.
 

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động thi đua năm 2012


Xin trân trọng giới thiệu nội dung phát động thi đua của đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 ngày 18-1-2012 tại Hà Nội. 
 
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM QUYẾT TÂM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ SẢN  XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
 
Phát huy truyền thống anh hùng của những người đi tìm lửa, năm 2011 với ý chí quyết tâm, sự lao động sáng tạo, nỗ lực không ngừng của hơn 50 nghìn người lao động, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn và tự hào mà Tập đoàn đạt được trong năm qua xuất phát từ động lực của các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức, triển khai sâu rộng, đồng bộ và có hiệu quả trong toàn Tập đoàn.

Năm 2012 là năm thứ hai toàn Đảng toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua. Năm 2012 cũng là năm thứ hai Tập đoàn thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai trong chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, là năm tiếp tục thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển với 3 giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý. Với truyền thống anh hùng, tập thể người lao động dầu khí tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua những thách thức, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Với tinh thần đó, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin phát động phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 với những nội dung chính sau đây: 

 Một là, toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thi đua về đích trước. 

 Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý; thực hiện sự chỉ đạo điểm của Trung ương về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ba là, tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  Xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Bốn là, tập trung thực hiện tốt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khoá XI theo hướng bền vững, hiệu quả, rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản pháp quy làm công cụ hữu hiệu cho công tác quản lý điều hành doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, nhà ở, thu nhập cho người lao động.

Các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Tập đoàn trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình thi đua cụ thể để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn hãy quán triệt tinh thần “Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”, thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và cả giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu giữ vững vị trí đầu tàu, trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành “hình mẫu của doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất” xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Tập đoàn.
 
Nguồn: PVN

Chia sẻ: